Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Dagbok öfver en Ostindisk Resa åren 1750, 1751, 1752, med anmärkningar uti Naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m. På fleras åstundan utgifven af Pehr Osbeck ... Jämte 12 tabellen och afledne Skepps-Predikanten Toréns bref. Osbeck, Pehr, 1723-1805 3599 Tryckt hos Lor. Ludv. Grefing 1757 Digital version available
Utdrag utur alla ifrån 1754 års slut [-1758] utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författningar igemen, jamwal ock Stockholms stad i synnerhet angå, &c.. Del. 6 / [Edited by Gustaf R. und Hedvig E. Modée.]. Modée, Gustaf Reinhold. 2497a Tryckt hos Lorents Ludvig Grefing 1761 Digital version available
Pa Kongl. Maj:ts nadigste befallning, Archiaterns och Riddarens af Kongl. Nordstjerne-Orden Carl Linnaei Berattelse om de inhemska waxter, som, i brist af sad, kunna anwandas till brod-och matredning. Linné, Carl von, 1707-1778 548a Tryckt hos Lorents Ludvig Grefing 1761 Digital version available
Almanach för året efter wår fralsares Christi fo̊delse 1750 : til Stockholms horizont belagen 59 grad. 20 min. norr om aequatoren och 2 tidsmin efter Upsala Observatorium/ Utgifwen efter hand Kongl. af des Wetenskaps Academie, &c. Linné, Carl von, 1707-1778 431 Tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing 1749 Digital version available
Deliciae naturae. Tal, hållit uti Upsala Dom-kyrka år 1772 den 14 December vid Rectoratets nedläggande, af Carl v. Linne ... Efter de studerandes åstundan på Svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von, 1707-1778 2427 Tryckt hos P. Sohm 1816 Digital version available
Biographie öfver Sir James Edw. Smith ... Öfversättning i sammandrag med noter af J. E. Wikstrom. Wikström, Johann Emanuel. 3447 Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner 1830 Digital version available
Prospectus til Oeuvres Du Chevalier v Linne, Traduites en français par une Société de Savans naturalistes, & principalement par Mr. M*. de l'Académie Electorale des Sciences de Baviere, de la Socété Economique de Burghausen, &c. avec une Préface de Mr. le Baron de Haller, des Notes du méme, de Mr. Elie Bertrand, Conseiller privé de S. M. le Roi de Pologne, Membre de plusieurs Academies des sciences, &c. &c., & de plusieurs autres Savans. a Yverdon, år nyligen hitkommen ; hvilken Prospectus man finner sig bo̊ra hel och hållen hår o̊fversåtta Linné, Carl von, 1707-1778 17a Tryckt hos Pet: Hesfellberg 1781 Digital version available
Om Svensk Coccionell Nordenflycht, Carl 1190a Tryckt hos Peter Hesselberg 1759 Digital version available
Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu Son Excellence Monseigneur Charles Gustave Comte de Tessin ... qui seront mis en vente à Stokholm [sic] le [14] du mois d['Aout] prochain, 1771, et jours suivans. : Catalogue öfwer framledne Hans Excellence ... Grefwe Herr Carl Gustaf Tessins hwackra och ansenliga Bok-Förråd Kommer til den mästbjudande på Auction af förfäljas i Stockholm den [14 aug:] och följande dagar. 1771. Tessin, Carl Gustaf, Count. 3624 Tryckt hos Peter Hesselberg 1771 Digital version available
Grifte-Tal öfver välborne Herrn Herr Carl von Linné [the Younger, 1741-83] : hållet i Upsala Domkyrka, den 30 November 1783, då den å svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldermärke sönderslogs / af David Schulz von Schulzenheim Schulz von Schulzenheim, David, 1732-1823. 3846 Tryckt hos directeuren Johan Edman 1784 Digital version available
Framledne Riks-Rådet, m.m. / Grefve Carl Gustaf Tessins Dagbok. 1757 ; [Edited by Gustaf Montgomery.]. Tessin, Carl Gustaf, Count. 2667 Tryckt i Ecksteinska Tryckeriet 1824 Digital version available
Tal, vid deras Kongl. Majesterers höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora Carolinska lärosalen den 25 Septembr. 1759, och på allernådigsta befallning utgifvit / af Carl Linnaeus ... Rector Linné, Carl von, 1707-1778 2054 Tryckt i Kongl. Academiska Boktryckeriet 1759 Digital version available
Ifrån Hr Domprosten D. Sven Bålter : dat. Wexio̊, d. 8 Mart / [Utgifven af C. C. Gjörwell] Gjörwell, Carl Christoffer, 1766-1837 156 Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet hos Directeuren Johan A. Carlbohm 1807 Digital version available
[Two letters by Linnæus] / Carl von Linné [Uitgifven C. C. Gjörwell] Linné, Carl von, 1707-1778 2517 Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, hos Directeuren Johan A. Carlbohm 1807 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den Heliga Skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes Browallius, Johan, 1707-1775 1025c Tryckt pa Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
[Biographical and bibliographical notes on Linnæus, 1755-61] / Utgifwen af Carl Christoffer Gjörwell. Gjörwell, Carl Christoffer, 1766-1837 2587a Tryckt p°a Nyströms och Stolpes Förlag 1755-61 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller Resa til Spanska Länderna uti Europa och America, förrättad infer°an °ar 1751 til °ar 1756, med Beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste Växter. / utgifven efter dess Frånfälle af Carl Linnæus. Löfling, Per, 1729-1756. 3588 Tryckt på Direct. Lars Salvii kostnad 1758 Digital version available
Flora oeconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Swerige, wildt wåxande örter ... under ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin, och nu på modersmålet utgifiven af Elias Aspelin ... Linné, Carl von, 1707-1778. 1497 Tryckt på Lars Salvii egen kostnad 1749 Digital version available
En Fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: Hwartil duger det? (Cui bono?). Först framstäld och beswarad i en disputation på Latin, under ... Carl Linnaei Öfwerwaro, den 21 Octob. år 1752. Men nu efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner Linné, Carl von, 1707-1778 1697 Tryckt på Lars Salvii kostnad 1753 Digital version available
Plantae esculentae patriae, eller Wåra inländska ateliga Wäxter ... under Carl Linnaei Inseende ... år 1752 d. 22 Febr. på Latin, och nu med någon tilökning på modersmålet framstäldte af John Hiorth Linné, Carl von, 1707-1778 1655 Tryckt på Lars Salvii kostnad 1752 Digital version available