Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utkast till beskrifning om Upsala. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 Tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25 Maji 1807, då tillika firades framledne Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag af Carl Peter Thunberg. Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 2646 Tryckt hos Joh. Fr. Edman 1807 Digital version available
För alla i Upsala varande Vetternskapernas Gynnare Vänner och idkare tillkännagifves härmed den högtidlighet som med Konungens allernådisgste tillstånd ... den tjugufemte Maji [1807] Aurivillius, Per Fabian. 2645 Tryckt hos Joh. Fredr. Edman 1807 Digital version available
Deliciae naturae. Tal, hållit uti Upsala Dom-kyrka år 1772 den 14 Decemb. vid Rectoratets nedläggande, af Carl v. Linné ... Efter de studerandes åstundan på Svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von, 1707-1778 2426 Tryckt hos Joh. Georg Lange 1773 Digital version available
Cynographia eller Beskrifning om hunden ... under ... Carl Linnaei inseende. Framgifven och forswarad 1753 den 21 Decemb. / af Erich M. Lindekrantz; men sedan med tilökning på modersmålet öfwersatt efter befallning Linné, Carl von, 1707-1778 1797 Tryckt hos Joh. Laur. Horrn 1756 Digital version available
Tal om djur-kännedomens Historia före Linnés tid : h°allet vid Præsidii Nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 28 Maji 1796 / af Gustaf Paykull Paykull, Gustaf von, Baron, 1757-1826. 1232 Tryckt hos Joh. P. Lindh 1797 Digital version available
Försök till en mineralogie, eller mineral rikets upställning / [A. F. Cronstedt] Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025e Tryckt hos Johan Arv. Carlbohm 1781 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen om Wäxt-riket. Efter Herr ... von Linnés Botaniska grunder Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650b Tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Kalender för barn pa wers och prosa 1830 Kalender 2679 Tryckt hos Johan Hörberg 1829 Digital version available
Kort begrep af natural-historien, hwaruti, efter Herr Arch. och Riddaren Carl von Linnés samt Herr Profess. och Riddaren Joh. Gotsch. Wallerii Lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet : första begynnare til tjenst / sammandraget af Mag. Fridr. Reinh. Brander Brander, Friderich Reinhold. 146b Tryckt hos Johan Laur. Horrn, på dess bekostnad 1785 Digital version available
Då Archiatern Herr Doct. Carl Linnaeus blef dubbad til Riddare af Konglige Nordstjärne-Orden den 27 April 1753. Yttrade deröfver sin fägnad några Natural Wettenskapens idkare. A., R.H.L.S. 2586 Tryckt hos L.M. Höjer 1753 Digital version available
Tal om jordenes tillväxt hållit i Kong. Academien i Upsala vid tilfälle af en promotions act då Medic. Licentiaten Johan Westman 1743 emottog Doctors hatten af Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778 1386 Tryckt hos Lars Kumblins enka 1776 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller Blomstrens biläger ... under ... Carl Linnaei Inseende, utgifvit uti et academiskt snille-prof på Latin ... år 1746 d. XI. Junii, / och nu på Svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom Linné, Carl von, 1707-1778 1454 Tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om Märkvärdigheter uti Insecterne, hollit för Kongl. Vetens. Academien ... då Första Praesidentskapet aflades 1739 d. 3 October Linné, Carl von, 1707-1778 1343 Tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om Märkwärdigheter uti Insecterna, hållit för Kobgl. Vetens. Academien uti auditorio illustri, då Första Praesidentskapet aflades 1739 d. 3. October. Linné, Carl von, 1707-1778 1344 Tryckt hos Lars Salvius 1752 Digital version available
Utrönte hushålls Påmlnnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna Säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre Werk, den del af mina älskade Landsmän til tjenst, som antigen sjelfiva förglömt, eller nu först stulle åftunda den wetenskap utöfwa / [By Erik Halenius. With Preface signed : CARL LINNAEUS, Upsala, den 11 Dec. 1747.] Halenius, Erik. 3574 Tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Utdrag af det Äreminne öfver Archiater von Linné, som hölts för Kongl. Vetenskaps Academien i Paris, af dess ständige Secreterare, Marquis de Condorcet. ;Slut af Ä̈reminnet öfver Archiater von Linné Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794 2598a Tryckt hos Lars Wahlström 1781 Digital version available
Gulielmi Hudsoni ... Flora Anglica, exhibens plantas per regnum Britannie sponte crescentes, &c. Editio altera, emendata & aucta, Londini, 1778 : [review] / inlemnadt af M. Cand. Hr. And. Dahl. Dahl, Anders, 1751-1789. 643e Tryckt hos Lars Wahlström 1781 Digital version available
Anmärkningar vid Hr. Vicq d'Azyr's Éloge de Mr. Linnaeus. / af Carl Magnus Blom Blom, Carl Magnus, 1737-1815 2610 Tryckt hos Lars Wahlström 1781 Digital version available
Archiatern och Riddaren Carl von Linnees Termini botanici eller botaniska ord, samlade och med anmärkningar / på swenska öfwersatta af Bengt And. Euphrasén. Linné, Carl von, 1707-1778 2198 Tryckt hos Lars Wahlström 1792 Digital version available