Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utdrag af Hr. Archiaterns och Riddarens Linnaei bref : dat. 14 April 1756 Linné, Carl von, 1707-1778 2497 Tryckt uii Kongl. Tryckeriet 1756 Digital version available
Historisk Beskrifning om Småland : i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings Lähner, ifr°an äldsta til närwarande tid, om Thess Politie, Natural-Historia, Bergwärk, Kyrko-Stat, Folkmängd, Hush°allning, Kyrkor, Slott och Herre-g°arder, med mera mines wärdt / Författad af ... Samuel Rogberg ; Widare utförd af ... Eric Ruda, &c. Rogberg, Samuel, 1698-1760. 1057 Tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Något om Hr. Professor Carl v. Linnés [the Younger] nu påstående lärda utländska resa, sammandragit utur dess bref, til A.B.[i.e. Abraham Bäck.] / af Sven Hedin. Hedin, Sven Anders, 1750-1821. 3841 Tryckt uti Kongl. Ordens-Tryckeriet 1782 Digital version available
Afskrift af et svar fr°an n°agra Medici i Stockholm til Medicinska Faculteten vid Kongl. Academien i Upsala, i anledning af dess kringsände Bref om subsciption til en Minnes v°ard öfver framledne Kgl. Arch. och Ridd. Carl v. Linné. Kiellman, A. Birger 2628b Tryckt uti Kongl. Ordens-Tryckeriet 1794 Digital version available
Äreminne öfver framl. K. Archiatern och Riddaren ... Hr. Carl v. Linné, uprest utom Ricket. [With a note on the monument erected at Edinburgh by John Hope, F.R.S] Hope, John, 1725-1886. 2613 Tryckt uti Kongl. Ordens-Tryckeriet 1783 Digital version available
Archiaterns ... Carl Linnaei Berättelse om the inhemska växter som i brist af sad kunna anwändas till bröd-och matredning. Efter Hans Kongl. Maj:ts allernädigste befallning til trycket befordrad af thess Collegio Medico Linné, Carl von, 1707-1778. 548 Tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Herr Peter Löflings, Kongl. Spansk Botanici, lefwerne : [based on material supplied specially by Linnæus] / [Carl Christoffer Gjörwell] Gjörwell, Carl Christoffer, 1766-1837 3587 Tryckt uti Wildiska Tryckeriet 1757 Digital version available
Försök til mineralogie, eller mineral-rikets upställning / [A. F. Cronstedt] Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025d Tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Äreminne öfver Arkiatern Carl von Linné, / af Herr Carl Agardh ... Skrift, som vunnit dubbla Stora Priset i Akademien 1821. Agardh, C. A. 1785-1859. 2668 Tryckte hos Carl Deleen 1826 Digital version available
Djuret Narica / beskrifvit af Carl v. Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1208 Tryckte hos Directeuren Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1768 Digital version available
Förklaring, huru vida luckt af Hampa fördrifver K°al-mas / af Olof Gerdes ; ... v. Linné, har ansedt föreg°aende Rön för ganska sannolikt... Gerdes, Olof 1213 Tryckte hos Directeuren Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1771 Digital version available
Mus Aguti. Syst. Nat. eller beskrifning p°a et brasiliskt djur, Aguti / af Carl v. Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1205 Tryckte hos Directeuren Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1768 Digital version available
Tvänne anmärkningar uti natural-historien / af Carl v. Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1211 Tryckte hos Directeuren Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1768 Digital version available
Förslag till inscription öfver framledne Archiatren m. m. Carl von Linnés minnesvǎrd, samt till Skådepenningar öfver namnkunnige Män i Konung Carl XI:s tid. / upgifna af Gunnar Backman Backman, Gunnar, 1762-1848 2635a Tryckte hos Joh. Pehr Lindh 1800 Digital version available
Tal hållit till Hans Excellence R.R.m.m. Herr Grefwe C. Rudenschöld i Consist. Acad. d. 15 Oct. 1772 af Kgl. Acad. da warande Rector Archiat. och Ridd. C. von Linné. Hans Excellence R.R. och Cancellarens wid samma tillfälle håldne Tal. Linné, Carl von, 1707-1778 2423a Tryckte hos Johan Edman 1773 Digital version available
Bref till Herr Archiat. och Ridd. v. Linné, daterat Ekholmsund d. 19 Julii 1773. / Inlemnat af Herr Professoren Boudrie. Linné, Carl von, 1707-1778 2506 Tryckte hos Johan Edman] 1774 Digital version available
Ofver Herr Archiaterns och Riddarens C. v. Linné's atervundna halsa, sedan han af en kall-feber varit angripen vid sit 69 ar. Sidrén, Jonas, 1723-1799. 2589a Tryckte hos Johan Edman] 1776 Digital version available
Note of the death of Linnaeus on January 10, 1778, with a brief biography. Linné, Carl von, 1707-1778 2592 Tryckte hos Johan Edman] 1778 Digital version available
Anmärkningar vid Svenska växternas kännedom / Adam Afzelius Afzelius, Adam, 1750-1837. 410a Tryckte hos Johan Georg Lange 1787 Digital version available
Svamparter saknade i Flora Svec. L., fundne i Sverige, och beskrifne af Olof Swartz. Swartz, Olof, 1760-1817. 411 Tryckte hos Lect. A. J. Segerstedt 1808-1815 Digital version available