Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The entomologist's useful compendium : or an introduction to the knowledge of British Insects,comprising the best means of obtaining and preserving them, and a description of the apparatus generally used; together with the genera of Linné, and the modern method of arranging the classes Crustacea, Myriapoda, spiders, mites and insects, from their affinities and structure, according to the views of Dr. Leach / by George Samouelle Samouelle, George, 1790?-1846 160 Thomas Boys 1819 Digital version available
An introduction to the elements of the Linnaean system of botany, for young persons / by Lucy Hardcastle. Hardcastle, Lucy. 838 Thomas Richardson ;Hurst, Chance, and Co. 1830 Digital version available
Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt / Carl von Linné ; nytryck efter originalupplagan 1747 med textkommentar av Natanael Beckman. Linné, Carl von, 1707-1778. 219 Thulin & Ohlson 1928 Digital version available
Carolus Linnaeus 1707-1977 : a catalogue published to celebrate the 500 year anniversary of the Uppsala University. 3725bwa Thulins Antikvariat 1977 Digital version available
Saggio sulla storia naturale del Chili / Gio. Ignazio Molina. Molina, Giovanni Ignazio, 1740-1829. 791c Tipografia de' Fratelli Masi e Comp 1810 Digital version available
Vita di Carlo Linneo / scritta da Cesare Arici. Arici, Cesare. 2656a Tipografia della Minerva 1822 Digital version available
Carl von Linné. Blunt, Wilfrid, 1901-1987 3120bwa Trevi 1977 Digital version available
Vid Kongl. Maj:ts Trotjenare, med. och botan. professoren i Upsala, Herr Carl von Linnés graf, den 30 November 1783. Linné, Carl von, 1707-1778 3877 Tryckt hos Anders Jac. Nordstro̊m 1783 Digital version available
Upfostrings-Sälskapets tidningar år 1783-1784. Linné, Carl von, 1707-1778 2612a Tryckt hos Anders Jac. Nordström 1783-84 Digital version available
Bibliotheca historica Sveo-Gothica : eller förteckning upp°a så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om Svenska historien, eller därutinnan kunna gifva Ljus; med critika och historika anmärkningar / [edited by C.C. Gjörwell] Warmholtz, Carl Gustav, 1713-1785. 3632 Tryckt hos Anders Jac. Nordström 1783 Digital version available
Vid Kongl. Archiatern och Riddarens af Kongl. Nordstjerne Orden samt Ledamotens af de förnämsta in-och utländska Lärda Societeter välborne Herr Carl von Linnés död d. 10 Jan. 1778. [Poem in 21 verses. Begins: Så har Vår Sol fin bergning hunnit!]. Hedin, Sven Anders, 1750-1821. 2593a Tryckt hos Anders Jacobsson Nordström 1778 Digital version available
Porträtt-Galleri af Swenska Lärde, Snillen och Konstnärer / Utgifwit af W. Fabian Holmgrén. Holmgrén, Wilhelm Fabian, 1800-1847. 2661a Tryckt hos Carl Deleen 1823 Digital version available
Magasin för Konst, Nyheter och Moder. Första årgången. Magasin för Konst, Nyheter och Moder 2663a Tryckt hos Carl Deleen 1823-1824 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom. Forra delen. Om wäxternes delar och allmänna egonskaper. Sednare delen. De i swerige wildt wäxande, i trädgårdar, plantager och på åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste utländske wäxter, med indelnings ordning, kännemårken, läkedoms-och hushålls-nytta, hem-orter, upodlings satt, m. m. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650c Tryckt hos Commissarien P. A. Brodin 1784 Digital version available
Förtekning på K. Vetensk. Academiens Bok-Samling. År 1768. Linné, Carl von, 1707-1778 3620 Tryckt hos Direct. Lars Salvius 1768 Digital version available
I. H. J. N. En hushållares upmarksamhet vid Växt-Riket med hoga vederborandes tilstånd / under oeconomiae professorens Clas Bl. Trozelii anförande ... framstäld af Isaac Sandahl, Smålänning Sandahl, Isaac 641 Tryckt hos Directeuren C. G. Berling 1760 Digital version available
Inträdes-tal, om Stockholm för 200 år sen, och Stockholm nu för tiden, i anseende til handel, och vetenskaper, sårdeles den medicinska: Hållit för Kongl. Vet. Academien d. 20 Aug. 1758 / och efteråt med anmärkningar tilökt af Peter Jonas Bergius, [svar ... af ... Pehr Wargentin] på Kongl. Vetenskaps Academiens befallning. Bergius, Peter Jonas, 1730-1790. 989a Tryckt hos Directeuren Lars Salvius 1758 Digital version available
Minne af von Linné fader och son Hedin, Sven Anders, 1750-1821 2647 Tryckt hos Henrik And. Nordström 1808 Digital version available
Heimdall Linné, Carl von, 1707-1778 2678 Tryckt hos J. Hörberg 1830 Digital version available
Tankar om sättet at rätt tracktera Historia Naturalis / med wederbörandes samtycke under ... Hr. Pehr Kalms inseende, til offentelig granskning för Magister Krantsen utgifne af Henric Aulin ... i Åbo Acad. ... d. 16 August f.m. 1760. Kalm, Pehr, 1716-1779 144a Tryckt hos Jacob Merckell 1760 Digital version available