Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder / af Anders Jahan Retzius ... Retzius, Anders Jahan 650c tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån 1751 til 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter / utgifven efter dess frånfälle af Carl Linnæus ; Petri Loefling. Löfling, Pehr 1729-1756,. 3588 tryckt på direct. Lars Salvii kostnad 1758 Digital version available
Tal hållit på Kongl. Carolinska Academiens naturalkammare d. 11 Junii 1811, då framlidne archiaterns ... Carl von Linné's bröstbild därstädes upsattes / af Anders Jahan Retzius. Retzius, Anders Jahan 2648 tryckt uti Berlingska boktryckeriet 1811 Digital version available
Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om thesz politie, natural-historia, bergwärk, kyrko-stat, folkmängd, hushållning, kyrkor, slott och herregårdar, med mera minnes wärdt / författad af afl. mag. Samuel Rogberg ... ; widare utförd af afl. mag. Eric Ruda ... Rogberg, Samuel. 1057 tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Underrättelse huru the skötas måge, som blifwit angripna af rödsot och durchlopp; men ej förmå skaffa sig dyrbara hielpemedel. Linné, Carl von 978a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1750 Digital version available
Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling ifrån sämre til bättre slag, allmänheten till tjenst upgifne / Joh. Bernh. Vergin. Virgin, Johan Bernhard 1982a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach / med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof, ; och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756. Linné, Carl von 1906 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Archiaterns och riddarens ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning / efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico. Linné, Carl von 548 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Linnéska samfundets handlingar för år 1832 / [G. J. Billberg]. Linné, Carl von Billberg, Gustaf Johan 3751 tryckta hos H. G. Nordström 1833 Digital version available
Minnen af lediga stunder / J. W. Beckman. Beckman, Johan Wilhelm 2662 tryckte hos Samuel Rumstedt 1824 Digital version available
Herr archiaterns och riddarens d. Caroli Linnæi Indelning i Ørt-Riket efter Systema Naturæ / på Swenska öfwersatt af Johan J. Haartman. Linné, Carl von 53 trykt hos Lars Salvius 1753 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum eller Resa til Heliga landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl. maj:ts befallning / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik 3577 trykt på Lars Salvii kåstnad 1757 Digital version available
Caroli Linnæi Opera hactenus inedita : flora Dalekarlica : ad verba Linnæi, propria manu scripta, accuratissime expressum curavit et commentationibus adjectis / edidit Ewaldus Ährling. Linné, Carl von 249 typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Caroli Linnæi ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliæ, in auditorio carolino majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinæ professionem regiam & ordinariam susciperet. Linné, Carl von 1354 typis Academ. Reg. Upsaliensis 1741 Digital version available
Botanosophiæ verioris brevis Sciagraphia ... Epicrisis in Clar. Linnæi nuperrime evulgatum Systema Plantarum sexuale, et huic superstructam Methodum Botanicam / auctore Io. Georgio Siegesbeck. Siegesbeck, Johann Georg 622 typis Academiae 1737 Digital version available
Caroli Linnaei ... Disquisitio de quaestione ab Academia imperiali scientiarum Petropol in annum MDCCLIX. pro praemio proposita : sexum plantarum argumentis et experimentis nouis, praeter adhuc iam cognita, vel corroborare, vel impugnare, praemissa expositione historica et physica omnium plantae partium, quae aliquid ad foecundationem et perfectionem seminis et fructus conferre creduntur : ab eadem Academia die VI. Septembris MDCCLX. in conuentu publico praemio ornat. Linné, Carl von 2115 typis Academiae Scientiarum 1760 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis : [Regnum animale]. Linné, Carl von 126 typis Academicis 1793-1794 Digital version available
Theoria generationis et fructificationis plantarum Cryptogamicarum Linnæi mere propriis observationibus et experimentis superstructa : dissertatio quae praemio ab Academia Imperiali Petropolitana pro anno 1783, proposito ornata est / auctore Ioanne Hedwig. Hedwig, Johannnes 692 typis Academiæ Imper. Scientiarum 1784 Digital version available
Dissertatio botanico-historica de sexualitate plantarum ante Linnæum cognita ... / Christianus Carolus Kröyer. Krøyer, Christian Carl. 642 typis Andreæ Hartvici Godiche 1761 Digital version available
Observationes botanicæ circa Systema vegetabilium divi a Linne, Gottingæ 1784 editum, quibus accedit justæ in manes Linneanos pietatis specimen / auctore Andrea Dahl. Dahl, Andreas 590 typis Aulae Regiae Typographi N. Molleri & Filii 1787 Digital version available