Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Cynographia eller Beskrifning om hunden / Med Medicinska Facultetens bifall wid Hög-Dcholan i Upsala under Kongl. Archiaterns ... Carl Linnæi inseende. Framgifwen ock förswarad 1753. den 21 decemb. Af Erich M. Lindekrantz ; Men sedan med tilökning på modersmålet öfwersatt efter befallning. Linné, Carl von 1797 tryckt hos Joh. Laur. Horrn 1756 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen, Om Wäxt-Riket. Efter Herr von Linnès Botaniska Grunder. författad af Carl Fredr. Hoffberg ... Hoffberg, Carl Fredrik. 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Kort Begrep af Natural-Historien, hwaruti, efter Herr Arch. och Riddaren Carl von Linnés samt Herr Profess. och Riddaren Joh. Gotsch. Wallerii Lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til Naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet : första begynnare til tjenst sammandraget / af Mag. Fridr. Reinh. Brander ... Brander, Friderich Reinhold. 146b tryckt hos Johan Laur. Horrn, på dess bekostnad 1785 Digital version available
Sättet at wara sin egen läkare, har uti et academiskt arbete blifwit afhandladt, och efter fleras åstundan nu sedermera på swenska / öfwersatt af Joh. Grysselius M. Doct. och Auctor, Piteå den 6 novembr. 1769. Gryssel, Johannes 2390 tryckt hos Johan Laur. Horrn, på detz bekostnad 1770 Digital version available
Tal, om jordenes tillväxt, hållit i kongl. academien i Upsala vid tilfälle af en promotions act. Då medic. licentiaten h:r Johan Westman 1743 emottog doctors hatten af Carl von Linné ... Linné, Carl von 1386 tryckt hos Lars Kumblins enka 1776 Digital version available
Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre werck, den del af mina älskade landsmän til tjenst, som antingen sjelfwa förglömt, eller nu först skulle åstunda den wetenskap utöfwa / [Erik Halenius]. Halenius, Erik. 3573 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Almanach för året efter wår frälsares Christi födelse, 1749 til Stockholms horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr-om æquatoren och 1 1/2 tids min. öster om Upsala observatorium / [uträknad af Olav. Petr. Hiorter] ; utgifwen efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande af des wetenskaps academie. Hiorter, Olof 962 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller Blomsterens bilåger med Medicinska Facultetens bifall, under Kongl. Archiaterns Herr D. Carl Linnæi inseende, utgifvit uti et academiskt snille-prof på latin vid Kongl. Akademien i Upsala år 1746. d. 11. Junii och nu på svenska / öfversatt af Johan Gustav Wahlbom. Linné, Carl von 1454 tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october. Linné, Carl von 1343 tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Anmärkningar öfver boskaps-sjukan uti Vivarais, af herr de Sauvages / ifrån fransöskan öfversatt [af Herr Magister Stecksenius] ; [forord af C. Linnæus]. Boissier de la Croix de Sauvages, François 3598 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Archiatern och riddaren Carl von Linnees Termini botanici eller Botaniska ord, samlade och med anmärkningar / på swenska öfwersatta af Bengt And. Euphrasén. Linné, Carl von 2198 tryckt hos Lars Wahlström 1792 Digital version available
Bref til kongl. vetenskaps academiens secreterare, angående anmärkningarna, som utkommit öfver det svar på frågan om skadeliga frukt-träds-maskar, hvilket vunnit den af kongl. academien utlåfvada belöningen / [Torbern Bergman]. Bergman, Torbern 1200 tryckt hos Lor. Lud. Grefing 1764 Digital version available
Dagbok öfwer en ostindisk resa, åren 1750, 1751, 1752 : Medanmäskningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m. / På fleras åstundan utgifwen af Pehr Osbeck ; Jämte 12 Tabeller och afledne Skepps-Predikanten Toréns Bref. Osbeck, Pehr 3599 tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på dess egen bekostnad 1757 Digital version available
Almanach för året, efter wår frälsares Christi födelse, 1750 til Stockholms horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr-om æquatoren och 2 tids-min. öster om Upsala observatorium / [uträknad af Olav. Petr. Hiorter] ; utgifwen efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande af des wetenskaps academie. Hiorter, Olof 431 tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing 1749 Digital version available
Svensk Plutarch för ungdom : med sjuttiotvå porträtter. Linné, Carl von 2716 tryckt hos P. G. Berg 1849 Digital version available
Ny Plutarch, eller porträtter och biografier af de ryktbaraste Män och Fruntimmer bland alla Nationer och Stånd, ifrån äldre intill nuvarande tider / efter de tillförlitligaste källor bearbetad af en förening Lärde ; från Tyskan öfversatt af Ludv. Westerberg. Westerberg, Ludvig 2708a tryckt hos P. G. Berg 1844 Digital version available
Deliciæ naturæ : Tal, hållit uti Upsala dom-kyrka år 1772 den 14 december vid rectoratets nedläggande / af Carl von Linné ... ; efter de studerandes åstundan på svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von 2427 tryckt hos P. Sohm, Kongl. Fält-Boktryckare, Directeur och Ridd. af K. W. O. 1816 Digital version available
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse 1748 til Stockholms horizont / uträknad af Olav. Petr. Hiorter. Hiorter, Olof 946 tryckt hos Pet. Devall, V. consist. och gymn. boktr. 1747 Digital version available
Sveden : en bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen / av Sigurd Erixon. Erixon, Sigurd Emanuel 4673 tryckt hos Victor Pettersons bokindustriaktiebolag 1934 Digital version available
Pan apum, eller Afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung och vax : ingifven til k. vetenskaps academien, såsom svar på dess fråga, angående bi-skötsel / af Johan Otto Hagström ... Hagström, Johan Otto 3572 tryckt hos direct. Lars Salvius 1768 Digital version available