Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1742. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 35 3/8 grad. öster om första meridianen; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi hus-curer för frossan, efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Hiorter Olof 1696-1750 933 tryckt hos kongl. bokt. i stor-förstend. Finland sal. Hen. Christopher Merckells enkia 1741 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1743 til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 15 3/8 grad. öster om parisiska observatoriumtillika med med. professor. herr d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter Hiorter Olof 1696-1750 368 tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia 1742 Digital version available
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1744 til Stockholms-horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr om æquatoren eller linien, och 1 2/5 tids min. öster om Upsala-observatoriumtillika med med. professor. herr : d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter efter förra hypotheses inrättad af Olav Petr. Hiorter Hiorter Olof 1696-1750 368a tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkiaL 1743 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen erfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan utgifwen af S. Linnæus, Past. i Stenbrohult Linnæus Samuel 1718-1797 3812 tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen 1768 Digital version available
Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759 och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector Linné Carl von 1707-1778 2054 tryckt i kongl. academiskaboktryckeriet 1759 Digital version available
Flora oeconomica, eller Hushålls-Nyttan af de i Swerige, wildt wäxande Örter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. Archiaterns, Med. och Bot. Professorens ... Herr Doct. Carl Linnæi inseende uti et Academiskt Prof, år 1748, på Latin och nu på Modersmålet utgifwen af Elias Aspelin Aspelin Elias 1721-1795 1497 tryckt på Lars Salvii egen kostnad 1749 Digital version available
Betänkande om vattu-minskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes af Johan Browallius Browallius Johan 1025c tryckt på Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
En fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: hwartil duger det? (Cui bono?) Först framstäld och beswarad i en disputation på latin, under kongl. maj:ts archiater ... Carl Linnæi öfwerwaro, den 21. octob. år 1752Men nu, efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner ... Linné Carl von 1707-1778 1697 tryckt på Lars Salvii kostnad 1753 Digital version available
Plantæ esculentæ patriæ, eller wåra inländska äteliga wäxter med medicinska fakultetens bifall wid Kongl. Acad. i Upsala under ... Carl Linnaei inseende ... år 1752 d. 22 Febr. på Latin och nu med någon tilökning på modersmålet framstäldte af Johan Hiorth Linné Carl von 1707-1778 1655 tryckt på Lars Salvii kostnad 1752 Digital version available
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder af Anders Jahan Retzius ... Retzius Anders Jahan 1742-1821 1025e tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder af Anders Jahan Retzius ... Retzius Anders Jahan 1742-1821 1223 tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder af Anders Jahan Retzius ... Retzius Anders Jahan 1742-1821 3596 tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder af Anders Jahan Retzius ... Retzius Anders Jahan 1742-1821 650c tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån 1751 til 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter utgifven efter dess frånfälle af Carl LinnæusPetri Loefling Löfling Pehr 1729-1756 3588 tryckt på direct. Lars Salvii kostnad 1758 Digital version available
Tal hållit på Kongl. Carolinska Academiens naturalkammare d. 11 Junii 1811, då framlidne archiaterns ... Carl von Linné's bröstbild därstädes upsattes af Anders Jahan Retzius Retzius Anders Jahan 1742-1821 2648 tryckt uti Berlingska boktryckeriet 1811 Digital version available
Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om thesz politie, natural-historia, bergwärk, kyrko-stat, folkmängd, hushållning, kyrkor, slott och herregårdar, med mera minnes wärdt författad af afl. mag. Samuel Rogberg ...widare utförd af afl. mag. Eric Ruda ... Rogberg Samuel 1057 tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Underrättelse huru the skötas måge, som blifwit angripna af rödsot och durchlopp; men ej förmå skaffa sig dyrbara hielpemedel Linné Carl von 1707-1778 978a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1750 Digital version available
Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling ifrån sämre til bättre slag, allmänheten till tjenst upgifne Joh. Bernh. Vergin Virgin Johan Bernhard 1705-1783 1982a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof,och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756 Linné Carl von 1707-1778 1906 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Archiaterns och riddarens ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico Linné Carl von 1707-1778 548 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available