Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1041 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Doctor Linnæi Tanckar om Grunden til Oeconomien genom Naturkunnogheten och Physiquen Linné Carl von 1707-1778 1043 1740 Digital version available
Doctor Linnæi Tanckar om Grunden til Oeconomien genom Naturkunnogheten och Physiquen Linné Carl von 1707-1778 1044 1743 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1050 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Glömska af alla substantiva och i synnerhet namn af C. Linnæus Linné Carl von 1707-1778 1052 Lorentz Ludwig Grefing 1745 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala författad af Joh. B. Busser Busser Johan Benedict 1054 tryckt hos Joh. Edman 1769-73 Digital version available
Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om thesz politie, natural-historia, bergwärk, kyrko-stat, folkmängd, hushållning, kyrkor, slott och herregårdar, med mera minnes wärdt författad af afl. mag. Samuel Rogberg ...widare utförd af afl. mag. Eric Ruda ... Rogberg Samuel 1057 tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnad promotor Elias Fries ... Fries Elias 1794-1878 1060 Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" forkortet oversættelse af E. Fries's Indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848ved Frederik Barfod Fries Elias 1794-1878 1061 1849 Digital version available
Nemesis Divina, eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar Uppsatser med anledning så väl af framlidne arkiater Carl von Línnés Anteckningar härom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne af C. G. Rollin Rollin Carl Gustaf 1064 P. A. Huldbergs Bokhandel 1857 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver nemesis divina utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries Linné Carl von 1707-1778 1065 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl von Linné Några kapitel ur ett oafslutadt arbete Levertin Oscar 1068 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Nemesis Divina utgiven och kommenterad av Knut Barr Barr Knut 1076 Wahlström & Widstrand 1923 Digital version available
Museum Tessinianum opera illustrissimi comitis Car. Gust. Tessin ... collectum ... Carl Gust. Tessins naturalie-samling Tessin Carl Gustaf 1695-1770 1081 Apud Laurentium Salvium 1753 Digital version available
Museum S:æ R:æ M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumqve ... Hans Maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste Konungs Naturalie Samling innehållande sälsynte och främmande djur, som bevaras på Kongl. Lust-Slottet Ulriksdahl; beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne af Carl Linnæus in quo animalia rariora imprimis, et exotica: quadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes describuntur et determinantur, Latine et Svetice cum iconibus jussu Sac. Reg. Maj:tis a Car. Linnæo Linné Carl von 1707-1778 1085 e Typographia regia. Direct. Pet. Momma 1754 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Linné Carl von 1707-1778 1089 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Reflections on the study of nature Translated from the Latin of the celebrated Linnæus [by James Edward Smith] Linné Carl von 1707-1778 1091 printed for George Nicol ... 1785 Digital version available
Museum S:æ R:æ M:tis Ludovicæ Ulricæ Reginæ Svecorum, Gothorum, Vandalorumque etc. etc. etc. in quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur prodromi instar editum a Carolo v. Linné Linné Carl von 1707-1778 1095a Literis & impensis Direct. Laur. Salvii 1764 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnæus in his work Museum Ludovicæ Ulricæ by Sven Lovén Lovén Sven 1099 P. A. Norstedt 1887 Digital version available
Caroli Linnæi ... Methodus avium Sveticarum utgifven af Einar Lönnberg Linné Carl von 1707-1778 1102 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available