Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Hospita insectorum flora / quam, consent. nobiliss. et exper ; præside viro nobiliss. atque celeberrimo ... Carolo Linnæo ... publicæ disquisitioni subjicit alumnus De Geerianus Jonas Gustav Forsskåhl. Linné, Carl von 1707 exc. L. M. Höjer 1752 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 1698 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
En fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: hwartil duger det? : (Cui bono?) / Först framstäld och beswarad i en disputation på latin, under kongl. maj:ts archiater ... Carl Linnæi öfwerwaro, den 21. octob. år 1752 ; Men nu, efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner ... Linné, Carl von 1697 tryckt på Lars Salvii kostnad 1753 Digital version available
Quæstio historico naturalis, Cui bono? / quam breviter solutam, consensu experientiss. Facult. Medicæ in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... ; ad diem XXI. Octobr. anni MDCCLII, ... publicæ ventilationi modeste offert Christophorus Gedner, Eliæ fil. Fierdhundrensis. Linné, Carl von 1691 excudit Laur. Magn. Höjer, Reg. Acad. typ. 1752 Digital version available
Dissertatio medico botanica, sistens rhabarbarum / quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publice ventilandam sistit Samuel Ziervogel, Stockholmiensis ... d. XVII. Julii, MDCCLII ... Linné, Carl von 1686 excudit Laur. Magn. Höjer, reg. acad. typ. 1752 Digital version available
Dissertatio medica odores medicamentorum exhibens / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... ; publicæ censuræ modeste submittit Andreas Wåhlin mag. fil. O-gothus ... d. [30] Junii anni MDCCLII ... Linné, Carl von 1678 typis Laurentii Salvii. 1752 Digital version available
Noctiluca marina / quam, consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... D. D. Caroli Linnæi ... ; publice ventilandam sistit Carolus Frid. Adler, Holmiensis ... d. [9.] Jun. a. MDCCLII ... Linné, Carl von 1673 excudit Laur. Magn. Höjer, Reg. Acad. typ. 1752 Digital version available
Dissertatio de morbis ex hyeme / quam ... præside ... Carolo Linnæo, ... ; pro gradu doctoris publico eruditorum examini modeste submittit Sveno Brodd, ... W-Gothus ... d. II. Jun. a. MDCCLII ... Linné, Carl von 1668 excudit L. Magn. Höjer, Reg. acad. typ. 1752 Digital version available
Dissertatio De materia medica in regno lapideo / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... ; pro gradu doctoris publico eruditorum examini modeste subjicit ... Johannes Lindhult, Nericius ... d. XVIII Maji, MDCCLII ... Linné, Carl von 1663 excudit L. M. Höjer, r. a. typ. 1752 Digital version available
Specimen academicum, quo Euphorbia ejusque historia naturalis et medica exhibetur / præside, nobilissimo atque celeberrimo viro, Dn. Doct. Carolo Linnæo ... ; publice ventilandum sistit Johannes Wiman, Fierdhundrensis ... diem VI Maji, anni MDCCLII ... Linné, Carl von 1658 excudit L. M. Höjer, R.A. typ. 1752 Digital version available
Plantæ esculentæ patriæ, eller wåra inländska äteliga wäxter / med medicinska fakultetens bifall wid Kongl. Acad. i Upsala under ... Carl Linnaei inseende ... år 1752 d. 22 Febr. på Latin och nu med någon tilökning på modersmålet framstäldte af Johan Hiorth. Linné, Carl von 1655 tryckt på Lars Salvii kostnad 1752 Digital version available
Plantæ esculentæ patriæ / quas, ex consensu ampl. et exper. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; publicæ ventilationi submittit Johan Hiorth, Christinæhamnia Wermelandus ... d. XXII Feb. MDCCLII ... Linné, Carl von 1648 typis Laur. Magn. Höjer 1752 Digital version available
Obstacula medicinæ annuente exper. et nobiliss. Fac. Med. in illustri. Acad. Upsal. / sub præside ... Carolo Linnæo ... ; placidæ bonorum censuræ specimine academico subiicit alumnus regius Johannes Georg. Beyersten, Roslagus ... MDCCLII. Febr. d. [19] ... Linné, Carl von 1638 s. n. 1752 Digital version available
Plantæ hybridæ / quas, annuent. exper. et nobiliss. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publicæ bonorum disquisitione sistit stipendiarius Nesselianus, Johan. J:nis Haartman, Austro-Finlandus ... diem XXIII. Nov. anni MDCCLI ... Linné, Carl von 1632 s. n. 1751 Digital version available
Dissertatio botanica qua Nova plantarum genera / suffrag. amp. et experient. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publice proponit Leonhard Joh. Chenon, Vermelandus ... diem XIX. Oct. anni MDCCLI ... Linné, Carl von 1627 s. n. 1751 Digital version available
Dissertatio medica inauguralis, sistens Saporem medicamentorum / quam ... moderamine ... Caroli Linnæi ... sistit Jacob Rudberg. Linné, Carl von 1618 Typis Laurentii Salvii 1751 Digital version available
Plantæ rariores Camschatcenses / quas consensu ampliss. facult. med. in Reg. acad. Upsal. præside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini modeste submittit Jonas P. Halenius, Uplandus ... d. XXII. Dec. anni MDCCL ... Linné, Carl von 1612 s.n 1750 Digital version available
Dissertatio de materia medica in regno animali / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... ; pro gradu doctoris publico examini modeste subjicit Jonas Sidrén ... d. XXV Junii, anni MDCCL ... Linné, Carl von 1605 s. n. 1750 Digital version available
Semina muscorum detecta / suffragio nobiliss. medicorum ord. in Reg. Acad. Upsal. praeside viro amplissimo D.D. Carolo Linnæo ... ; publicæ disputat. in aud. Carol. maj. D. XXV. Apr. H.A.M.S. habendae comm. alumnus regius Petrus Jonas Bergius, Smolandus. Linné, Carl von 1596 s. n. 1750 Digital version available
Dissertatio botanica sistens splachnum / quam suffragante ampliss. Facult. Med. in regio Athenaeo Upsaliensi, praeside viro celeberrimo et experientissimo Carolo Linnæo ... ; publicæ censuræ modeste subjicit Laur. Montin Jonæ fil. ... die 23. Martii anni MDCCL ... Linné, Carl von 1589 typis Laurentii Salvii 1750 Digital version available