Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Flora Monspeliensis, quam ... præside ... Carolo Linnæo ... / ad publicam ventilationem defert Theoph. Erdm. Nathhorst. Linné, Carl von 1912 Excud. L. M. Höjer 1756 Digital version available
Medical and chemical observations upon antimony / by Doctor Huxham. Huxham, John 1337 printed for John Hinton ... 1756 Digital version available
Flora Palæstina, quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... / publice examinandam sistit Benedictus Joh. Strand. Linné, Carl von 1886 Excud. L. M. Höjer 1756 Digital version available
Dissertatio medica, de acetariis / quam, consensu experientiss. Fac. Medicæ Upsaliensis, præside, ... Carolo Linnæo, ... ; publice ventilandam sistit Hieronymus von der Burg, Ostro-gothus ... d. XXIX. Junii. Anni MDCCLVI ... Linné, Carl von 1925 excud. L.M. Höjer 1756 Digital version available
Centuria II. plantarum / quam, consensu experientiss. Facult. Med. in Regia academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; ad publicam ventilationem defert ... Ericus Torner, V. gothus ... d. II. Junii, anni MDCCLVI ... Linné, Carl von 1853 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1756 Digital version available
Culina mutata / quam suffrag. experient. Facult. Medic. in Regia academia Upsaliensi, præside, ... Carolo Linnæo, ... ; publicæ censuræ sistit Magnus G. Österman, Fierdhundrensis ... d. XVI. Novemb. anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1983 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Dagbok öfwer en ostindisk resa, åren 1750, 1751, 1752 : Medanmäskningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m. / På fleras åstundan utgifwen af Pehr Osbeck ; Jämte 12 Tabeller och afledne Skepps-Predikanten Toréns Bref. Osbeck, Pehr 3599 tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på dess egen bekostnad 1757 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach / med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof, ; och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756. Linné, Carl von 1906 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Dissertatio academica, migrationes avium sistens / quam, ex consens. experient. Facult. Med. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ; publicæ ventilationi subjicit ... Carolus Dan. Ekmarck, Ostro-gothus ... d. II. Mart. anno MDCCLVII. Linné, Carl von 1936 excud. L. M. Höjer, Reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Morbi expeditionis classicæ MDCCLVI / quos, consens. experient Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, moderante ... Carolo Linnæo ... ; publico examini committit ... Petrus Bierchén, Holmiensis ... d. XVIII Maji, anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1943 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling ifrån sämre til bättre slag, allmänheten till tjenst upgifne / Joh. Bernh. Vergin. Virgin, Johan Bernhard 1982a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum eller Resa til Heliga landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl. maj:ts befallning / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik 3577 trykt på Lars Salvii kåstnad 1757 Digital version available
Archiaterns och riddarens ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning / efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico. Linné, Carl von 548 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Febris Upsaliensis, quam, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... / pro gradu doctoris in medicina publice examinandam sistit, Andreas Boström, Phil. mag. & mathes. lector ad gymnas. Scarens ... d. XXI Maji, anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1947 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Specimen academicum, de transmutatione frumentorum / quod, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini subjicit, Bogislaus Hornborg, Petropolitanus ... d. XXVIII Sept. anno MDCCLVII ... Linné, Carl von 1974 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Exanthemata viva / quæ, consens. experient. Facult. Medic. in Regia acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini sistit stipendiarius regius Johannes C. Nyander, Calmariensis ... d. XXIII Junii anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1970 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Prodromus floræ Danicæ / quem, suffrag. experient. Facult. Medic. in Regia academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... ; publicæ censuræ sistit Georgius Tycho Holm, Fyonia-Danus ... d. II. Jun. anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1952 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Natura pelagi, / quam, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publicæ ventilationi offert ... Johannes Henric. Hager, Smolandus ... d. XVIII. Junii, anni MDCCLVII ... Linné, Carl von 1962 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available
Dissertatio inauguralis de insectorum noxio effectu in corpus humanum ... / publice defendet Ioannes Gottlob Heise. Heise, Johann Gottlob. 1218bb Typis Joannis Christiani Hilligeri 1757 Digital version available
Buxbaumia / quam, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publicæ ventilationi submittit ... Antonius Rolandi Martin, ... Aboensis ... d. XXII. Jun. a. MDCCLVII ... Linné, Carl von 1966 excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1757 Digital version available