Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Siberiskt bokhvete, förestäldt af Carl Linnæus. Linné, Carl von 397 tryckte i Stockholm hos Lorentz Ludewig Grefing 1744 Digital version available
C. Linnæi anmärkning öfver Jackashapuck. Linné, Carl von 393 1743 Digital version available
And. Celsii ... Hus-hålls Almanach för Skott-Året efter Jesu Christi födelse, 1744 uträknad; til Stockholms meridian hwarjemte bifogas underrättelse om nyttan af wäxternes olika kiön. Celsius, Anders 391 med kongl. maj:tz privilegio 1743 Digital version available
Beskrifning på et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen / Ingifne af ammiral Ankarcrona ock beskrefne af Carol. Linnæus. Linné, Carl von 387 1742 Digital version available
Swenskt höfrö Beskrifwit af Carl Linnæus ... Linné, Carl von 384 1742 Digital version available
Beskrifning på Sältings-Gräset / ingifwen af C. Linnæus. Linné, Carl von 380 1742 Digital version available
Anmärkningar öfwer Amaryllis den sköna : af Carl Linnæus. Linné, Carl von 376 1742 Digital version available
Caroli Linnæi ...Systema plantarum Europæ : exhibens characteres naturales generum, characteres essentiales generum & specierum, synonima antiquorum, phrases specificas recentiorum Halleri, Scopoli, &c. Descriptiones rariorum, nec-non floras tres novas, Lugdunæam, Delphinalem, Lithuanicam, non omissis plantis exoticis in hortis Europæ vulgo obviis / Curante Joan. Emman. Gilibert ... Linné, Carl von 373 sumptibus Piestre & Delamolliere 1785-1787 Digital version available
Professor Carl Linnæi Förtekning, af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland. Linné, Carl von 369 1742 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1743 til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 15 3/8 grad. öster om parisiska observatorium tillika med med. professor. herr d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter / efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter. Hiorter, Olof 368 tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia 1742 Digital version available
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1744 til Stockholms-horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr om æquatoren eller linien, och 1 2/5 tids min. öster om Upsala-observatorium tillika med med. professor. herr : d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter / efter förra hypotheses inrättad af Olav Petr. Hiorter. Hiorter, Olof 368a tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkiaL 1743 Digital version available
Professor C. Linnæi samling af et hundrade wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland. Linné, Carl von 363 1743 Digital version available
Professor C. Linnæi samling af et hundrade wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland. Linné, Carl von 362 1741 Digital version available
Caroli Linnæi ...Systema plantarum Europæ : exhibens characteres naturales generum, characteres essentiales generum & specierum, synonima antiquorum, phrases specificas recentiorum Halleri, Scopoli, &c. Descriptiones rariorum, nec-non floras tres novas, Lugdunæam, Delphinalem, Lithuanicam, non omissis plantis exoticis in hortis Europæ vulgo obviis / Curante Joan. Emman. Gilibert ... Linné, Carl von 360 sumptibus Piestre & Delamolliere 1785-1787 Digital version available
Professor Linnæi upsats på de medicinal wäxter som i apothequen bewaras, och hos oss i fädernes-landet wäxa. Linné, Carl von 355 1743 Digital version available
Professor Linnæi upsats på de medicinal wäxter som i apothequen bewaras, och hos oss i fädernes-landet wäxa. Linné, Carl von 354 1741 Digital version available
Caroli Linnæi ...Systema plantarum Europæ : exhibens characteres naturales generum, characteres essentiales generum & specierum, synonima antiquorum, phrases specificas recentiorum Halleri, Scopoli, &c. Descriptiones rariorum, nec-non floras tres novas, Lugdunæam, Delphinalem, Lithuanicam, non omissis plantis exoticis in hortis Europæ vulgo obviis / Curante Joan. Emman. Gilibert ... Linné, Carl von 352 sumptibus Piestre & Delamolliere 1785-1787 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen. Linné, Carl von 344 1741 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen. Linné, Carl von 343 1739 Digital version available
Joh. Eberh. Ferber ... Hortus Agerumensis, exhibens plantas, saltem rariores, exoticas & officinales qvas horto proprio intulit, secundum methodum Linnæi sexualem digestus. Ferber, Johan Eberhard 340 typis Petri G. Nyström 1739 Digital version available