Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Brachiopods in the Linnaean Collection. BRUNTON, C. Howard C. 4629 Linnean Society of London 1967 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne ... Utgifna och med Upplysande noter forsedda af Th.M. Fries och J.M. Hulth. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2489 A.-B. Akademiska Bokhandeln, & R.Friedlander & Sohn 1917 & 1922. Digital version available
Brev från Johan Otto Hagström, Provincial Medicus i Östergötland, till Kongl. Collegium Medicum, åren 1755-1785. Hagström, Johan Otto, 1716 -1792 1716-1792. 4080 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1993 Digital version available
Buxbaumia, quam, consens. experient. Facult. Medic. in Illustri Academia Upsaliensi, sub praesidio viri nobilissimi et experientissimi Dn. Doct. Caroli Linnaei ... publicae ventilationi submittit Stipendiarius Regius, Antonius Rolandi Martin ... In Audit. Carol. Maj. D. XXII. Jun. A. MDCCLVII. LINNAEUS, Carl 1966 Excud. L.M. Hojer 1757 Digital version available
C. Linnaei ... Delineatio plantae, in usum auditorum. LINNAEUS, Carl. 550 Apud Christ. Erh. Steinert 1758 Digital version available
C. Linnaei...Elementa botanica. Edidit Dan.Solander. LINNAEUS, Carl 540 s.n 1756 Digital version available
Calendarium florae, eller blomster-almanach, med Medicinsta Facultetens tilstånd under Kiddarens och Archiaterns Herr Doct. Carl Linnaei inseende utgifwit på�Latin wid Kongl. Academien i Upsala, i et Academiskt snille prof, och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wårmelånning. År 1756. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1906 Tryckt utl Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium florae, quod, venia experientissimae Facult. Med. in Almo Upsaliensi Lycaeo, praeside, viro nobilissimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae ventilationi subjicit Stipendiarius Regius, Alexander Mal. Berger, Vermelandus. In Audit. Carol. Maj. D. XXXI. Martii, Anni MDCCLVI. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1897 Excud. L.M. Hojer 1756 Digital version available
Canones medici, quos, dissertatione medica, venia exper. Facult. Med. in Reg. Acad. Ups., praeside viro nobilissimo atque generoso D. D. Carolo a Linne ... publicae disquisitioni proponet auctor Sveno And. Hedin ... In Aud. Carol. Maj. D. 29 Nov. 1775. LINNAEUS, Carl. 2453 Apud Joh. Edman 1775 Digital version available
Car. a Linne ... Mantissa plantarum altera generum editionis VI & specierum editionis II. LINNAEUS, Carl. 312 Impensis direct. Laurentii Salvii 1771 Digital version available
Car. a Linné ... Termini botanici explicati. Editio nova auctior. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 2183 s.n 1767 Digital version available
Car. a Linné Mantissa plantarum. Generum editionis VI. et Specierum editionis II. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 311 Impensis direct. Laurentii Salvii 1767 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem ... Ritters und Leibarztes Carl von Linné. DIETERICH, Carl Friedrich, 1734-1805. 89a Joh. Daniel M�ller 1770 Digital version available
Carl Linnaei ... Gothlandska resa pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ahr 1471 med anmarkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c med atskillige figuere. LINNAEUS, Carl 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Carl Linnaei ... Skanska resa, på hoga Ofwerhetens befallning forrattad ar 1749 : Med Ron och Amnarkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnadsaett. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 209 Uplagd p� Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt. Med tillhörige figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3941 Wahlstr�m & Widstrand 1975 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hållit för Kongl. Vetens. Academien ... då Första Praesidentskapet aflades 1739.D.3.October. Andra gången uplagt. med nagon tilokning. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1343 Tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps Academien uti auditorio illustri, då första praesidentskapet aflades 1739. D. 3. October. På Wettenskaps Academiens befallning uplagt. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1341 Uti det Kongl. Tryckeriet Hos Directeuren Pet. Momma MDCCXXXIX. [1739]. Digital version available
Carl Linnaei ... Västgöta-resa på riksens höglovige ständers befallning förrättad år 1746 ... Redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3947 Wahlstr�m & Widstrand 1978 Digital version available
Carl Linnaei ... Wästgöta-Resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 218 uplagd p� Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available