Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Anteckningar vid de skandinaviska växterna i Linnés herbariumAnteckningar vid de skandinaviska växterna i Linnés herbarium inlemnad den 11 Mars 1850inlemnad den 9 Mars 1852(fortsättn. fr. K. V. A. Handl. 1849) Hartman Carl Johan 1790-1849 3462 s. n 1850-1852 Digital version available
Antiquitates Linnæanæ programma, quo ad solemnem inaugurationem philosophiæ doctorum crastina luce celebrandam magnos hospites, literarum patronos, patres civesque academicos et urbicos reverenter et perofficiose invitat legitime constitutus promotor Carolus Adolphus Agardh ... Agardh Carl Adolph 1785-1859 2672 litteris Berlingianis 1826 Digital version available
Antonii Goüan .... Hortus regius monspeliensis sistens plantas tum indigenas tum exoticas n°. MM. CC. ad genera relatas cum nominibus specificis, synonymis selectis, nominibus trivialibus, habitationibus indigenarum, hospitiis exoticarum, secundum sexualem methodum digestasin gratiam Philiatrorum Monspeliensium Gouan Antoine 1733-1821 643a sumptibus fratrum de Tournes 1762 Digital version available
Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom förra Delenom Wäxternes Delar och Almänna Egenskapersednare Delende i Swerige wildt wäxande, i Trädgårdar, Plantager och på Åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste Utländske Wäxter ... författad af Carl Fredrik Hoffberg Hoffberg Carl Fredrik 650d Tryckt hos Johan Christ. Holmberg 1792 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom Första delen författad af Carl Fredr. Hoffberg ... Hoffberg Carl Fredrik 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Arboretum-Svecicum quod consens. experient. Facult. Medicæ in illustri lyceo Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ...publico examini submittit ... David Davidis Pontin, Ostro-gothus ... d. [30] Junii anni MDCCLIX ... Linné Carl von 1707-1778 2046 s. n. 1759 Digital version available
Archiatern och riddaren Carl von Linnees Termini botanici eller Botaniska ord, samlade och med anmärkningar på swenska öfwersatta af Bengt And. Euphrasén Linné Carl von 1707-1778 2198 tryckt hos Lars Wahlström 1792 Digital version available
Archiaterns och riddarens ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico Linné Carl von 1707-1778 548 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Arvet från Newton och Linné The ¤heritage from Newton and Linnæus, scientific links between England and Sweden in bygone times vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tiderStatens historiska Museum, april-augusti 1962 utställning arrangerad av/exhibition arranged by The Royal Society ... [et al.] Linné Carl von 1707-1778 Newton... 4530 Almqvist & Wiksell 1962 Digital version available
Atlas botanique ou clef du jardin de l'univers d'après les principes de Tournefort et de Linné, réunis par M. Lefebure Lefebure Louis Franc\0327ois Henri 1754-1839 808 chez l'auteur 1817 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam sub præsidio Caroli Linnæi ad publicum examen defert Augustinus Loo Linné Carl von 1707-1778 4059 Rediviva 1970 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam ... sub Præsidio ... Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert ... Augustinus Loo ... Linné Carl von 1707-1778 2017 1759 Digital version available
Auxiliante Deo et annuente nob. atque exper. Facult. Med. in illustri ad Salam Svionum Athenæo, Dissertationem academicam Fundamenta ornithologica exhibituram præside ... D:n Doct. Carolo von Linné, ...solemni naturæ curiosorum disqvisitioni submittit alumnus regius Andreas Petr. Bäckman, Helsingforsia-Fenno ... die IV Maji, anni MDCCLXV ... Linné Carl von 1707-1778 2285 s. n. 1765 Digital version available
Ayenia, en sällsam blomma beskrifven och ingifven af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 541 hos Lars Salvius, på dess egen kostnad 1756 Digital version available
Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften von Friedrich Ehrhart Ehrhart Friedrich 310 1787-1792 Digital version available
Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften von Friedrich Ehrhart Ehrhart Friedrich 3829 1787-1792 Digital version available
Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften von Friedrich Ehrhart Ehrhart Friedrich 503 1787-1792 Digital version available
Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften von Friedrich Ehrhart Ehrhart Friedrich 575 1787-1792 Digital version available
Belehrung die Pflanzen zu trocknen und zu ordnen sie frisch nach dem Linné zu untersuchen und im System ausfündig zu machenfür junge Botaniker von D. Johann Hedwig Hedwig Johannnes 1730-1799 761 in der Ettingerschen Buchhandlung 1797 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 afgifven af C. Otto G.Wibom, Lidö Wibom C. Otto G. 3545 Bröderna Lagerström 1917 Digital version available